DR. BARA Emőke ÜGYVÉDI IRODA

 

 

 

 

Az ember szava nem szél,

ami jön és elmegy.

 

Amit az ember mond,

az úgy is kell legyen.

 

Nem csuda ez,

hanem becsület.

 

 

(Wass Albert)

 

 

KÖSZÖNTÖM HONLAPOMON!

 

 

2002-ben végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, illetőleg ugyanebben az évben bank szakjogászi végzettséget szereztem a Deák Ferenc Intézetben.

 

 Az egyetem befejezését követően dolgoztam a közigazgatásban, majd ezt követően egy ügyvédi irodában voltam ügyvédjelölt. Ügyvédjelöltként leginkább polgári joggal, családi joggal, társasági joggal, ingatlan joggal kapcsolatos ügyekkel foglalkoztam.

 

 

 A munkában igen fontosnak tartom az ügyfél érdekeinek korrekt és lelkiismeretes

képviseletét. A peres eljárást, mint legvégső lehetőséget tartom elfogadhatónak, hiszen sok esetben megfelelő segítség mellett a jogviták megoldása hatékonyan - valamennyi fél számára megnyugtató rendezése - egyezség útján is biztosított.

 

Különös tekintettel kell lenni a kiskorúakat érintő kapcsolattartás jogvitáira, hiszen ezen ügyekben kiemelten fontos az, hogy a közös kiskorú gyermekeknek nyugodt, békés és szeretetteljes környezete biztosított legyen mindig, annak ellenére, hogy a szülők életközössége megszakadt.

 

Az ügy konkrét tényeinek megismerésén túl, az adott vitás helyzet kialakulását megelőző élethelyzet megismerése sokszor magában rejti a megoldás kulcsát, és lehetőségét, ezért fontosnak tartom az ügyfelet megismerni, meghallgatni.

 

 

Ügyfeleimet mindig megkérem, hogy az ingatlan adásvételi szerződések esetében

folyamatosan tájékoztassanak az aktuális folyamatokról (pl. hitelbírálat, hitelügyintézés aktuális állapota, folyósítás), hiszen az ügyvéd feladta és szerepe nem ér véget a szerződés megszerkesztésénél és ellenjegyzésénél, hanem elő kell segíteni a szerződés pontjainak teljesülését és a sikeres befejezését.

 

 

Telefonon, előzetesen megbeszélt időpontban állok ügyfeleim rendelkezésére.

 

Várom szíves megkeresésüket!

Ingatlannal kapcsolatos jogügyletek

Szerződés ellenjegyzése

 

Ingatlan tulajdonjogának átruházására (adásvétel, ajándékozás, stb.) vonatkozó szerződés megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése.

Termőfölddel kapcsolatos adásvételi szerződések.

 

Ingatlan tulajdonjogának átruházására (adásvétel, ajándékozás, stb.) vonatkozó szerződés megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése.

Közös tulajdon

 

Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek.

Társasházak alapítása

 

Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet, a társasházakkal kapcsolatos, jogügyletekkel és jogvitákkal összefüggésben.

Haszonélvezeti és szolgalmi jog

 

Lakásokhoz, egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése.

Bérleti szerződések

 

Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése.

Birtokviták

 

Lakással, más ingatlannal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek.

Földhivatali ügyintézés

 

Teljes körű földhivatali ügyintézés.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

 

Mit érdemes bekérni az eladótól?

A lakóház ingatlan építési engedélyét, jogerős használatba-vételi engedélyét. Meg kell vizsgálni, hogy a térképkivonaton feltüntetett lakóház formája megfelel-e annak, amelyet a vevő a természetben, a helyszínen tapasztalt. Vannak-e olyan

felépítmények, vagy felépítményrészek, amelyek nem kerültek feltüntetésre a térképkivonaton, a tulajdoni lapon?

 

A társasházi lakás ingatlanra nézve a legutolsó alapító okiratot, szervezeti- és működési szabályzatot. A közös képviselő írásbeli igazolását arról, hogy az eladónak nincs közös költség elmaradása, valamint a társasháznak nincs lejárt tartozása.

 

Továbbá javasolt a szintenkénti alaprajz bekérése is, azonban ezen irat leginkább az újonnan megépítésre kerülő társasházaknál áll az eladó rendelkezésére.

 

Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját.

 

Termőföld ingatlanoknál különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy valamely használati jog terheli-e az ingatlant, amennyiben igen, akkor az milyen időtartamra került megalapításra, bejegyzésre.

Mely térségben foglalkozik ingatlanközvetítéssel az iroda?

Irodánk ingatlanközvetítői tevékenységet is folytat elsősorban Páty-Biatorbágy-Zsámbék-Perbál-Tök-Tinnye-Budakeszi-Budajenő-Telki térségében. Több megbízható, tapasztalt ingatlanközvetítő kollégával dolgozunk együtt, akik hosszú évek óta a térségben dolgoznak, ezáltal kiváló helyismerettel rendelkeznek. Bővebb információért forduljanak bizalommal irodánkhoz a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Bontóper, vagyonmegosztás, családi jog

Jogi tanácsadás

 

Házassági bontóperekkel összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyekben.

Vagyonjogi szerződés

 

Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés készítése, és ellenjegyzése.

Tartásdíj

 

Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek.

Gyermekelhelyezés

 

Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek.

Családi jogállás

 

Családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl. apaság vélelmével, örökbefogadással összefüggő eljárások)

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

 

Melyek a kapcsolódó jogszabályok?

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)
  • a Gyermekek védelméről és a gyámügyi végrehajtásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
  • a Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10.) Kormányrendelet

Milyen módon történhet a házasság bontása?

A házasság felbontása történhet közös megegyezéssel, és - közös megegyezés hiányában – az úgynevezett tényállásos bontóper során, amelynek keretein belül az illetékes bíróság a házasság megromlásához vezető okok részletes feltárásával hozza meg az ítéletét.

 

A közös megegyezés esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság legfeljebb két tárgyalást tart az ügyben, az eljárási illeték meghatározott összegű, és a jogszabályi feltételek szerinti kérdésekben kell egymással a Feleknek kötelezően megállapodniuk.

 

A tényállásos bontóper során ha a megállapodás nem jön létre, a bírósági eljárási illeték magasabb lehet , a bontóperben több tárgyalást kell tartani, ami miatt a per több hónapig vagy évekig is elhúzódhat.

Egyesület, alapítvány, közhasznú szervezet

Az egyesület és az alapítvány jogi személy, bírósági nyilvántartásba vétel útján jön létre,

így az alapításukkor indokolt lehet ügyvédi közreműködés igénybevétele.

 

Ezek a szervezetek lehetnek  közhasznú és kiemelkedően közhasznúak is a  jogállásukat tekintve. Közhasznú tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely valamely közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

 

Mi a különbség az egyesület és az alapítvány között?

Alapvető különbség közöttük, hogy míg az egyesület személyegyesülés, az alapítvány vagyonegyesülés céljából jöhet létre.

Hány főtől lehet egyesületet alapítani?

Az egyesület alapításához 10 személy szükséges (ezek lehetnek jogi személyek is), működésének alapvető szabályait az alapszabályban kell rendezni, amit a nyilvántartásba vétel végett be kell nyújtani az illetékes Törvényszékhez.

Hogyan jön létre egy alapítvány?

Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre,  az alapító vagy alapítók által meghatározott tartós célra, amelynek megvalósítására az alapító meghatározott vagyont juttat.

 

Alapítványt egy vagy több személy is létrehozhat. Az alapítvány bejegyzése után a vagyonával már nem az alapító, hanem az alapítvány vagyonát kezelő kuratórium rendelkezik, a működésre vonatkozó részletes szabályokat azonban az alapító határozza meg az alapító okiratban.

Cégalapítás, társasági jog, cégeljárás

Létesítő okirat elkészítése

 

Gazdasági társaság alapításakor a létesítő okirat ( a társasági szerződés illetve alapító okirat) elkészítéséhez ügyvédre van szükség. Szintén ügyvédhez kell fordulni, csakúgy mint egy már meglévő cég adataiban történő változás átvezetéséhez, mivel a Cégbíróság előtti eljárásokban a jogi képviselet kötelező, illetve ügyvédi ellenjegyzés is szükséges lehet.

Jogi tanácsadás

 

Az ügyvédi szolgáltatás tartalmazza a teljes körű jogi tanácsadást, a szükséges okiratok megszerkesztését és ellenjegyzését, továbbá a gazdasági társaság vagy szövetkezet képviseletét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróság, vagy egyéb bíróság előtt. A cégeljárások elektronikus úton az “E-cégeljárás” keretében valósulnak meg, melyhez az ügyvédi iroda rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

Végelszámolás, csődeljárás

 

Ha a cég jogutód nélküli megszűnése mellett dönt, és a tartozásait hiánytalanul ki tudja elégíteni, végelszámolási eljárást szükséges lefolytatni. Ha erre nincsen mód, csődeljárás vagy felszámolási eljárás lefolytatása lehet szükségszerű, ahol az ügyvédi képviselet szintén szükséges.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

 

Miért kell ügyvéd?

A cégeljárásról szóló jogszabály alapján a gazdasági társaságok alapításakor, továbbá a társaságokat érintő egyéb – változásbejegyzési eljárásokban az ügyvédi képviselet kötelező.

 

A működő cég cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkező változások során ( a székhelyváltozás, új telephelyet vagy fióktelepet létesítése, megváltozik a tagok vagy az ügyvezető személye, a cég változást eszközöl a jegyzett tőkéjén) is ügyvédi ellenjegyzéssel és elektronikus aláírással ellátott okiratok Cégbírósághoz történő benyújtására szükséges, ezen

változás-bejegyzési cégeljárásokban is ügyvéd közreműködése kötelező.

DÍJSZABÁS

Irodánk különösen nagy gondot fordít a költségek kiszámíthatóvá tételére, arra, hogy a

megbízás aláírásakor a megbízó tisztában legyen az általa választott szolgáltatás árával és mérlegelhesse, megéri-e neki a befektetés. Ez nem csak az ügyvédi munkadíjról való előzetes tájékoztatást jelenti, hanem igyekszünk előre vázolni a várható költségeket - illeték, szakértői, ügygondnoki díj, perköltség - is, amelyeket közvetlenül felmerülésük előtt kérünk megbízóinktól.

 

 

Az ügyvédi munkadíj a teljesített munkaórák, illetve egyedi díjszabás alapján kerül meghatározásra. A megbízási szerződés megkötésekor tájékoztatást kap a megbízó adott ügy ellátásához szükséges munkaórák számáról, illetve az egyedi díjszabás összegéről.

Együttműködő partner

Minden ami ingatlan

KAPCSOLAT

+36 20 626 3313

2071 Páty, Rákóczi út 36.

baraemoke@drbara.hu